เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ส่งผลถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วประเทศ รวมถึงนักเรียนทุนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดการเรียนการสอน ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังสถานศึกษาเพื่อติดต่อขอเอกสาร รวมทั้งครอบครัวอาจจะไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นหลักประกันให้นักเรียนทุนฯ ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิเอสซีจีจึงเห็นสมควรปรับหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับทุนต่อเนื่อง โดยระบบจะเปิดให้เข้ามายื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (หากเกินระยะเวลา ถือว่าสละสิทธิ์)

ลงทะเบียนสำหรับการใช้งานครั้งแรก

ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ, ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ